Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Economia

Aprovada la convocatòria d'Ajuts a les Famílies 2023

Aprovada la convocatòria d'Ajuts a les Famílies 2023

8 d'agost de 2023 a les 11:01

La convocatòria d’ajuts a les famílies va adreçada a persones o unitats familiars que presentin vulnerabilitat econòmica. El període per a la presentació de sol·licituds comença el 17 d'agost i finalitza el 18 d'octubre.

La convocatòria d’ajuts a les famílies va adreçada a persones o unitats familiars que presentin vulnerabilitat econòmica que dificulti el pagament de les despeses ordinàries i que compleixin els requisits que recull l'ordenança reguladora. L'any 2022, 299 famílies van ser beneficiades amb aquest ajut.

En aquest exercici l'import subvencionable es calcularà d'acord amb l'aplicació de la fórmula "valor cadastral de l’habitatge habitual x Tipus impositiu x 0,80". Aquesta fórmula té en compte el valor cadastral de l'immoble que constitueix la residència habitual fent que la quota sigui proporcional a aquest.

Les sol·licituds es poden presentar:

• Telemàticament amb caràcter preferent, mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament

• Presencialment amb caràcter excepcional demanant cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Requisits per optar-hi:

• Figurar empadronats a Cerdanyola del Vallès com a mínim des de l’1 de gener de 2023.

• Tenir la condició de propietari o arrendatari de l’habitatge habitual en el municipi de Cerdanyola del Vallès. En cas de ser titular d’un contracte d’arrendament, cal que quedi acreditat que es repercuteix en aquest contracte l’import de l'Impost sobre Béns Immobles i que per tant el pagament va a càrrec de l’arrendatari.

• Trobar-se dins dels barems econòmics següents (ingressos anuals):

o Beneficiari                               RMI + 75% RMI      26.460 €

o Beneficiari + 1 persona           2,50 x RMI                37.800 €

o Beneficiari + 2 persones         2,75 x RMI                41.580 €

o Beneficiari + 3 persones         3,00 x RMI                45.360 €

o Beneficiari + 4 persones         3,25 x RMI                49.140 €

o Per cada persona de més      + 25% RMI                    3.780 €

La renda o salari mínim interprofessional està fixada, per l'exercici 2023, en 1.080 € (15.120 € anuals).

• No disposar de cap més immoble, llevat d’1 pàrquing o un traster, considerat com a part de l’habitatge habitual.

Queden exceptuats:

• La titularitat d’un percentatge de propietat o dret d’usdefruit de titularitat compartida, d’un immoble a més de l’habitatge habitual.

• La titularitat compartida de l’immoble en cas que tots els titulars siguin membres de la mateixa unitat familiar i sempre que el valor cadastral d’aquest immoble no superi els 60.000 euros.

El període per a la presentació de sol·licituds comença el 17 d'agost i finalitza el 18 d'octubre.