Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Cerdanyola Ràdio - 105.3 FM

Escoltar en directe

Economia

  • Portada
  • Economia
  • El salari mitjà a Cerdanyola l’any 2022 creix fins els 31.570 euros a l’any, per...
El salari mitjà a Cerdanyola l’any 2022 creix fins els 31.570 euros a l’any, però baixa el poder adquisitiu

El salari mitjà a Cerdanyola l’any 2022 creix fins els 31.570 euros a l’any, però baixa el poder adquisitiu

18 de juny de 2024 a les 9:25

L'Observatori comarcal ha fet públic l'informe anual sobre els salaris al Vallès Occidental al 2022 que indica que la mitjana a la nostra ciutat era de 31.570 euros bruts anuals, amb un augment del 2’6% en relació a l’any anterior. No obstant això, l’informe afegeix que en el mateix període es va perdre un 4’6% en relació al poder adquisitiu. La bretxa de gènere era del 18%.

Els salaris mitjans de les persones residents a Cerdanyola va augmentar un 2’6% al 2022 en termes nominals, però tenint en compte l’evolució de preus, amb una pujada anual del 7’6% a la província de Barcelona en el mateix any, els salaris han suposat una pèrdua de poder adquisitiu.

Aquesta és una de les principals conclusions que s’extreu de la nova edició de l’informe anual elaborat per l’Observatori del Consell Comarcal on s’analitzen les remuneracions de les persones assalariades als cinc grans municipis del Vallès Occidental (Cerdanyola, Rubí, Sabadell, Sant Cugat i Terrassa). L’informe es basa en la dades provinents de la Mostra Contínua de Vides Laborals de l’any 2022 proporcionades pel Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal  de Dades de l’Ajuntament de Barcelona.

Una altra dada important de l’informe és la que fa referència a la desigualtat salarial entre homes i dones que marca una bretxa de gènere del 18% ja que el salari mitjà masculí era de 34.697 euros, mentre que el femení era de 28.443 euros bruts anuals.

També existeix una bretxa intergeneracional, tot i que no tan acusada. A Cerdanyola, la franja d’edat de menys de 35 anys cobra de mitjana 23.538 euros, davant els 34.747 de la franja de 35 a 54 anys i els 34.275 euros de les persones de 55 o més anys. L’estudi considera que aquest fet és esperable atesa la relació positiva entre l’edat i el nivell salarial: en general, les persones treballadores de major edat acumulen experiència laboral, antiguitat i tenen major estabilitat contractual.

Igualment existeix una relació positiva entre salaris i nivell educatiu: en general, la població assalariada amb major nivell de formació assoleix sous més elevats. A Cerdanyola, el salari mitjà dels residents amb estudis superiors de segon cicle es va situar en 46.376 euros l’any 2022, valor que duplicava el dels residents amb un menor nivell formatiu (23.465 €/any).

El grup professional condiciona el nivell retributiu, sent un factor clau per explicar les diferències salarials entre treballadors. El sou mitjà més elevat va correspondre al grup de Llicenciats, enginyers i alta direcció (55.980  €/any), amb un valor que multiplica per 3’6 el del grup sense qualificació i menors de 18 anys (15,598 €/any). A continuació, se situen el Caps administratius, de taller i tècnics, amb un sou anual de 38.743 €/any.

El sector d’activitat amb més salari és el d’Activitats professionals i administratives, amb un sou mitjà de 36.442 euros l’any 2022, seguit de la Indústria (34.921 €/any) i el sector d’activitats d’Informació, Finances i Immobiliàries (34.402 €/any). A l’altre extrem, se situen el sector de Transports i Hostaleria (28.300 €/any) i d’activitats relacionades amb l’administració pública (28.584 €/any).

El sou mitjà de les persones assalariades contractades de manera indefinida a Cerdanyola va ser de 32.546 euros l’any 2022, mentre que les contractades de manera temporal era notablement més baix (23.346 €/any). Pel que fa al tipus de jornada, la diferència va dels 17.427 €/any de la parcial als 34.6’7 euros anuals de la completa.

Vallès Occidental

Pel que fa al conjunt de la comarca, el salari mitjà al 2022 al global de les cinc poblacions més grans del Vallès Occidental era de 31.415 euros. La xifra suposa un increment del 4% respecte al 2021, tot i que la capacitat adquisitiva va caure a causa de la pujada de la inflació. La bretxa salarial entre homes i dones se situa en el 18,8%.

Els sous mitjans als cinc grans municipis de la comarca van incrementar-se un 4% en termes nominals. Tot i així, tenint en compte l’evolució dels preus al llarg del 2022 – amb una pujada anual del 7,6% en la província de Barcelona-, la variació real respecte de l’any anterior va ser del -3,3%, el que suposa una pèrdua de capacitat adquisitiva dels salaris.

Aquesta caiguda contrasta amb el repunt que es va produir el 2021. L’evolució dels darrers anys ha estat marcada, primer, pels retrocessos de 2018 i 2019 -en l’escenari de desacceleració de l’economia i l’increment de preus- i la moderació de 2020, en el context de la pandèmia que, tot i el seu impacte en el mercat laboral, es va veure compensada en termes salarials per una lleugera disminució de l’IPC.

Segons les dades de l’informe, el salari mitjà en aquest àmbit va ser de 31.415 euros bruts, un 7,2% superior al de Catalunya (29.313 €/any) i un 17,4% superior al d’Espanya (26.765 €/any). Rubí presentava la retribució mitjana més baixa (27.271 €/any) i el municipi veí, Sant Cugat del Vallès, la més elevada (50.278 €/any). Sabadell, Terrassa i Rubí tenien remuneracions mitjanes inferiors a la ciutat de Barcelona, l’àrea metropolitana i el conjunt de Catalunya.

A la comarca, els sous dels segments d’assalariats que més guanyen multiplica per 4,6 els dels que guanyen menys. Les diferències entre ambdós grups són més àmplies a Sant Cugat del Vallès (7,1) que a la resta de municipis. Sabadell, Cerdanyola del Vallès, Terrassa i Rubí, tot i tenir salaris més baixos, presenten una estructura salarial més equilibrada. Les diferències entre els que més guanyen i els que menys s’han reduït de manera generalitzada els darrers anys.

Pel que fa a les diferències de gènere, el sou mitjà de les dones va ser de 28.013 euros bruts l’any 2022, un 18,8% inferior al dels homes (34.503 €/any). Val a dir que la bretxa salarial entre dones i homes, encara que persisteix, s’ha reduït 8 punts percentuals respecte del 2016, quan era del 26,8%. Les diferències de gènere en el salaris es produeixen a tots els àmbits territorials, així com en relació amb l’edat, nivell d’estudis, nacionalitat, grup professional i sector d’activitat.